Siyaset Biliminde Eleştirel Teori’nin ‘’Sofistik’’ Nosyonu ve Frankfurt Okulu Perspektifi

Uğur ÖZGÖKER, Güney Ferhat BATI

Öz

Hızlı değişimlerin çok açık olduğu dünyamızda günlük yaşantımızı etkileyen birçok ‘’yeni’’ (sözcük olarak ya da ifade ettikleri şeylerin oluşumu açısından eski olmalarına rağmen her seferinde yeniden tanımlanıp, üretilip, dönüştürülüyorlar ve bu süreç sonucunda içleri boşaltılıyor) kavram var. Küreselleşme, insan hakları, demokrasi, eşitlik, v.b kavramlara göre dünyamız şekilleniyor-şekillendiriliyor. İşte bu noktadan hareketle ‘’Yeni Dünya Düzenini’’ yorumlamak, anlamak ve düzenin oluşumuna katkı verebilmek için bir sosyal bilimcinin çok dikkatli ve uyanık olması gerekiyor. Bu çalışmada ‘’olanın ötesini görmeyi’’ amaçlayan ve ‘’aydınlatıcı ve özgürleştirici bilgi veren’’ eleştirel teori incelenmektedir. Eleştirel Teorinin temellerinin atıldığı Frankfurt Okulu, teorinin tarihsel arka planı, özellikleri ve gelişim koşulları üzerinde durulacaktır. Eleştirel Teori temelde eleştirel düşünme sürecinin önemine odaklanır ve görünür dünyanın arkasındaki bilgiyi önemser. Eleştirel Teori sosyal hizmet uygulamasının tüm düzeylerine yeni bir yaklaşım getirmiştir. Bilimsel çalışmamızda eleştirel teorinin “Sosyal Bilim ve Bilimci” için taşıdığı anlam ve onlara sunduğu bakış açısı değerlendirmeye çalışılacaktır. Eleştirel Teori başlığı altında tartışılan ‘’sofistik’’e konular (pozitivizm, aydınlanma, kültür endüstrisi, kitle kültürü v.b) analiz edilecektir.


Anahtar Kelimeler

Eleştirel Teori, Frankfurt Okulu, Aydınlanma ve Pozitivizm, Kültür Endüstrisi ve Kitle Kültürü, Eleştirel Teorinin Sosyal Hizmet Disiplini

Tam Metin:

PDF

Referanslar

 1. AVŞAR B. Ve diğerleri (2016) “Yeni Ekonomide Teknolojinin İşletme Yönetimi ve Girişimcilik Üzerindeki
 2. Dönüştürücü Etkileri”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Yaz-2016, Cilt: 15, Sayı: 58 (752-762),
 3. ISSN: 1304-0278, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/esosder/article/view/5000161633/5000170912,
 4. Erişim Tarihi. 22.4.207.
 5. BAŞAR ve diğerleri (2013) Girişimcilik, Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 3002, Eskişehir: Açık Öğretim
 6. Yayınları No: 1955.
 7. BAYRAÇ, H. Naci (2003) Yeni Ekonomi’nin Toplumsal, Ekonomik ve Teknolojik Boyutları, Osmangazi
 8. Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt:4 Sayı:1 Haziran 2003.
 9. GLEICK, James (1995) Kaos, Çev.: Fikret Üçcan, Ankara: TUBİTAK.
 10. Al-LHALILI, J. ve J. MC FADDEN (2016) Kuantum Sınırında Yaşam, Çev.: Şiirsel Taş, İstanbul: Domingo.
 11. KOÇAK, Orhan (2009) “Bilgi Teknolojilerini Kullanan Yeni Girişimcilik Modelinin İş Yaratma Etkisi”,
 12. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, Sayı 57, s:382-405
 13. PREMKUMAR, G. ve ROBERTS M. (2000) “Adoption of new information technologies in rural
 14. small businesses Adoption of new information technologies in rural small businesses, Omega,
 15. Volume 27, Issue 4, August 1999, Pages 467–484, Elsevier, URL: http://doi.org/10.1016/S0305-
 16. (98)00071-1, Erişim Tarihi. 22.4.207.
 17. RUELLE, David (1995) Rastlantı ve Kaos, Çev.: Deniz Yurteren, Ankara: TUBİTAK.

Refback'ler

 • Şu halde refbacks yoktur.